SMART TIRE סרט תדמית לחברת מיחזור צמיגים

SMART TIRE

SMART TIRE סרט תדמית לחברת

החברה עוסקת במחזור צמיגים ישנים אשר פוגעים ומזהמים את הסביבה
הסרט מציג את עבודת מפעל המחזור ואת פעילות של החברה הקשורה לתחום